Cookies

This website uses cookies for proper functioning of all its tools and features. To know more about cookies, read our Privacy policy

I accept cookies from this website

Hide

WARUNKI USŁUGI DOSTĘPU DO INFORMACJI O RACHUNKU ŚWIADCZONEJ PRZEZ BANQWARE DLA UŻYTKOWNIKA

 I. WPROWADZENIE

Poniżej wyszczególniono warunki świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku (dalej jako „Warunki Świadczenia Usługi”), które mają zastosowanie, gdy użytkownik (dalej jako „Użytkownik”) korzysta z usługi dostępu do informacji o rachunku (z ang. Account Information Service – AIS) (szczegółowa zdefiniowanej poniżej), i które stanowią prawnie wiążące zasady świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.

Użytkownik może korzystać z Usługi pod warunkiem, że zaakceptował niniejsze Warunki. Przed wyrażeniem zgody Użytkownik powinien wnikliwie zapoznać się z Warunkami Świadczenia Usługi i upewnić się, że je rozumie. Warunki Świadczenia Usługi są dostępne do pobrania przez Użytkownika. Ponadto po skorzystaniu z Usługi Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do Banqware z prośbą o egzemplarz Warunków Świadczenia Usługi. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres contact@banqware.com.

II. INFORMACJE O FIRMIE BANQWARE

Usługa świadczona jest przez spółkę: Banqware sp. z o.o.

Banqware sp. z o.o. (dalej jako „Banqware”). To spółka zarejestrowana w Polsce z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. Banqware jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656958 oraz posiada numer NIP PL9512426439 oraz numer REGON 366284100. Właścicielem spółki Banqware jest spółka banqUP BVBA z siedzibą w Belgii.

Banqware uprawnione jest do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku na podstawie wpisu przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku pod numerem numerze AISP2/2019. Po dokonanym zawiadomieniu właściwych organów, Banqware uprawniony jest do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku również w innych, wybranych krajach Unii Europejskich (tzw. paszportyzacja)

III. OFEROWANE USŁUGI

Usługi Banqware będą świadczone jedynie na podstawie dobrowolnej, wyraźnej zgody Użytkownika (wyrażonej w sposób niebudzący wątpliwości) na przetwarzanie Informacji o Rachunku. Wyrażenie zgody przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne dla możliwości świadczenia przez Banqware Usług dla Użytkownika.

Banqware może przekazać Dostawcy Klienta ("Partnerowi") Informacje o Rachunku jedynie na podstawie dobrowolnej, wyraźnej zgody Użytkownika (wyrażonej w sposób niebudzący wątpliwości).

Banqware świadczy na rzecz Użytkownika następuje usługi (zwane łącznie „Usługą”):

 1. Banqware udostępni Użytkownikowi oprogramowanie (dalej jako „APIHub”), które może być wykorzystane do przesyłania informacji dotyczących rachunków płatniczych ("Informacje o Koncie"), które posiadasz u Dostawcy Usług Płatniczych (ASPSP) (tj. banku), zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Dostęp do informacji o koncie użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi.
 2. Udostępnianie przez Banqware danych zagregowanych.
 3. Ponadto, na bezpośrednie żądanie Użytkownika Banqware może także udostępniać Partnera nieprzetworzone dane, w tym listę rachunków i transakcji.
 4. APIHub może łączyć lub agregować Informacje o Rachunku pobrane od konkretnej Instytucji Finansowej z Informacjami o Rachunku pobranymi od innych Instytucji Finansowych, jeśli Użytkownik zleci Banqware dostęp do takich informacji oraz ich przesłanie.

Informacje o Rachunku pobrane przez Banqware od Instytucji Finansowej nie są sprawdzane pod kątem dokładności, wobec czego Banqware nie może stwierdzić, czy zagregowane informacje dostarczane do Użytkownika i innych podmiotów są dokładne. Mimo to Banqware dołoży uzasadnionych starań, aby upewnić się, że wynik agregowania Informacji o Rachunku jest dokładny.

Usługi świadczone przez poszczególnych Partnerów i Instytucje Finansowe podlegają umowom, jakie Użytkownik zawarł z każdym z nich. Z tego względu Banqware nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi dostarczane Użytkownikowi przez Partnera, Instytucje Finansowe lub inny podmiot ani też za szkody i straty wynikające z używania takich produktów i usług przez Użytkownika.

W szczególności Użytkownik powinien sprawdzić zasady prywatności danych stosowane przez Partnera lub Instytucje Finansowe.

Banqware nie nalicza Użytkownikowi opłat za korzystanie z Usługi. Partner lub inne podmioty mogą jednak naliczać Użytkownikowi opłaty za korzystanie z aplikacji i innych produktów, które używają platformy APIHub lub innych usług świadczonych przez Banqware.

IV. JAK BANQWARE CHRONI INFORMACJE O RACHUNKU UŻYTKOWNIKA

Partnerzy będą mogli uzyskać dostęp do Informacji o Rachunku Użytkownika tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraźnie im na to zezwolił. Takie rozwiązanie pozwala mieć pewność, że Partner, który skierował Użytkownika do Banqware widzi tylko Informacje o Rachunku, które Użytkownik wybrał przy użyciu Silnego Uwierzytelniania Klienta.

V. JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ UŻYTKOWNIK

 • Z Usługi mogą korzystać tylko osoby, które skończyły 18 lat. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki Świadczenia Usługi, Użytkownik potwierdza spełnienie tego kryterium.
 • Banqware świadczy Usługę wyłącznie Użytkownikowi. Z tego względu Użytkownikowi nie wolno współużytkować dostępu do Usługi z innymi osobami.
 • Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usługi i korzystać z niej tylko w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usługi.

VI. SKUTKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

Korzystając z Usługi, Użytkownik:

 • oświadcza, że ma prawo korzystać z Danych o Rachunku do tego celu, przy czym nie wiąże się to z obowiązkiem uiszczania jakichkolwiek opłat przez Banqware i nie pociąga za sobą innych ograniczeń, w tym umów z innymi podmiotami;
 • udziela Banqware wyraźnej zgody na pobieranie, łączenie i/lub agregowanie Informacji o Rachunku Użytkownika przy użyciu platformy APIHub oraz przesyłanie ich do odpowiednich Partnerów na potrzeby świadczenia Usługi w momencie, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do platformy APIHub za pośrednictwem swojego Partnera.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

Banqware szanuje prywatność Użytkownika i wykorzystuje jego dane osobowe w sposób zgodny ze swoją Polityką Prywatności, którą można znaleźć pod adresem https://www.banqware.com/aggregation-service-privacy-policy-pl. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Banqware w sposób zgodny z Polityką Prywatności i niniejszymi Warunkami Świadczenia Usługi w celu realizowania Usługi na jego rzecz. Jeśli Użytkownik ma zastrzeżenia co do objaśnionego w Polityce Prywatności sposobu obsługi jego danych osobowych przez Banqware, nie powinien korzystać z Usługi.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W związku ze świadczeniem Usług, Banqware będzie odpowiedzialny wobec Użytkownika za szkody na ogólnych zasada powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności Banqware będzie odpowiedzialny wobec Użytkownik z powodu szkód Użytkownika powstałych na skutek tego lub w związku z tym, że Banqware wykorzysta Informacje o Rachunku Użytkownika w sposób nieuprawniony, wykraczający poza zgody udzielone przez Użytkownika lub Informacje o Rachunku Użytkownika podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

W związku z korzystaniem z Usług, Użytkownik będzie odpowiedzialny wobec Banqware za szkody na ogólnych zasadach powszechnie obowiązującego prawa.

IX. ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI

Banqware będzie świadczyć Usługę z należytą starannością, lecz jej zawartość oraz wszystkie usługi i produkty z nią powiązane lub dostarczane za pośrednictwem APIHub bądź Usługi są dostarczane Użytkownikowi w takim stanie, w jakim się znajdują oraz w miarę dostępności.

Z zastrzeżeniem zapisów punktu „Co zrobić w sytuacji awaryjnej?” Banqware nie składa żadnych wyraźnych oświadczeń ani gwarancji co do zawartości lub działania Usługi;

 • co do dokładności, niezawodności lub kompletności zawartości Usługi (z wyjątkiem metod agregacji stosowanych przez Banqware);
 • że zawartość dostępna za pośrednictwem Usługi nie jest zainfekowana wirusami lub innym kodem bądź procedurami programowania komputerów, które mają charakter infekcyjny lub niszczący lub mają na celu niszczenie systemów, danych osobowych lub innych danych bądź przejmowanie kontroli lub własności nad nimi w zakamuflowany sposób;
 • Ponadto Banqware wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje nienaruszania praw lub przydatności do konkretnego celu.

X. CO ZROBIĆ W SYTUACJI AWARYJNEJ?

Banqware nie odpowiada za skutki włamania lub nieautoryzowanego dostępu do Informacji o Rachunku, Danych Uwierzytelniających bądź innych danych lub na skutek manipulowania tymi informacjami i danymi poza Usługą dostarczaną przez Banqware (ani też za szkody lub straty poniesione przez Użytkownika w powiązaniu z czynnościami wyszczególnionymi powyżej). Użytkownik gwarantuje, że dołożył uzasadnionych starań, aby zabezpieczyć swoje Dane Uwierzytelniające i Informacje o Rachunku poza Usługą świadczoną przez Banqware. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, jeśli dowiedzione zostanie, że Banqware ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu i bez względu na rodzaj czynności, to odpowiedzialność ta będzie w każdym przypadku ograniczona.

Banqware nie odpowiada za szkody lub straty poniesione przez Użytkownika z powodu działań lub zaniechań innych podmiotów, w szczególności firm ASPSP i Dostawców. Banqware nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności w zakresie, w jakim byłoby to niezgodne z prawem. Dotyczy to między innymi odpowiedzialności za: śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem firmy Banqware lub zaniedbaniem jej pracowników, przedstawicieli bądź podwykonawców; oszustwo lub umyślne wprowadzenie w błąd; oraz naruszenie praw Użytkownika związanych z Usługą.

Jeśli firma Banqware dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych w związku z Usługą i Danymi Uwierzytelniającymi Użytkownika, a naruszenie to może z wysokim prawdopodobieństwem negatywnie wpłynąć na prawa i swobody Użytkownika, wówczas Banqware w możliwym do wykonania zakresie zgłosi taki przypadek do organów kontrolnych i do Użytkownika w ciągu 72 godzin od powzięcia wiedzy na ten temat.

Jeśli Użytkownik przypuszcza, że mogło dojść do naruszenia umowy pomiędzy Użytkownikiem a jego Partnerem, powinien powiadomić o tym Partnera, umieszczając w polu „Kopia do” adres contact@banqware.com.

XI. OBOWIĄZYWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejsze Warunki Świadczenia Usługi mają zastosowanie za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Usługi.

Banqware może w dowolnym czasie wyłączyć lub wstrzymać dostęp Użytkownika do całości lub części Usługi ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

 • Użytkownik naruszył dowolne postanowienie niniejszych Warunków Świadczenia Usługi (lub postąpił w sposób, z którego wyraźnie wynika, że Użytkownik nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać niniejszych Warunków Świadczenia Usługi); lub
 • Banqware nabierze przeświadczenia, że jest to wymagane przepisami prawa (np. jeśli świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika stanie się niezgodne z prawem).

XII. PUBLIKACJA I ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI

Korzystając z Usługi, Użytkownik jest każdorazowo związany Warunkami Świadczenia Usługi obowiązującymi w korzystania z Usługi.

Aktualne Warunki Świadczenia Usług dostępne są pod adresem strony internetowej: https://www.banqware.com/user-conditions-pl.

Banqware może okresowo zmieniać niniejsze Warunki Świadczenia Usługi. W takim przypadku Banqware opublikuje wprowadzone zmiany na stronie internetowej https://www.banqware.com/user-conditions-pl, a nowe warunki będą wiążące dla Użytkownika przy następnym skorzystaniu z Usługi. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na takie zmiany, nie powinien korzystać z Usługi. Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do Banqware po informację o Warunkach Świadczenia Usługi, które obowiązywały, gdy korzystał on z Usług, a Banqware obowiązany jest udostępnić je Użytkownikowi.

XIII. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Z zastrzeżeniem odmiennych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Banqware zawieranej na podstawie niniejszym Warunków Świadczenia Usług jest prawo polskie.

Wszelkie spory dotyczące Usług powstałe pomiędzy Banqware a Użytkownikiem będącym konsumentem mogą zostać rozwiązane w postępowaniu pozasądowym, w szczególności, przez podmioty uprawnione, o których mowa w Ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 9 listopada 2016r. (Dz.U.2016 poz. 1823 ze póź.zm.)

Wszelkie spory związane Usługami świadczonymi przez Banqware na podstawie niniejszych Warunków Świadczenia Usług będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość rozstrzygnięcia sporu przez właściwy sąd miejsca zamieszkania Klienta będącego konsumentem.

XIV. INFORMACJE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania w sprawie świadczenia Usług lub środków bezpieczeństwa używanych przez Banqware należy kierować pocztą elektroniczną na adres contact@banqware.com lub listownie na adres Banqware: Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

CONTACT

Headquarter in Belgium
Proudly developed in Poland

 

E-mail: contact@banqware.com 

 

Find us: 

SM inSM F

ABOUT US

Banqware is an API-driven platform for open banking solutions, allowing for banks and fintech companies to access a number of European banking APIs.
Banqware helps TPPs and banks quickly access open banking ecosystem and analyze banking data, allowing them to create bold and innovative solutions, as well as cross-sell and up-sell their existing product.

Copyright 2022 © banqware.com